رفتن به محتوای اصلی
x

.

دکتر حمیدرضا پورزمانی و دکتر امیرحسین نافذ: تیم مدیریت پسماند

دکتر محمد مهدی امین، دکتر حسین موحدیان، دکتر افشین ابراهیمی، دکترعلی فاتحی زاده و دکتر انسیه طاهری: تیم تصفیه آب و پساب

دکتر حاجی زاده و دکتر فرخ زاده: تیم کنترل آلودگی هوا

دکتر مهناز نیک آئین و دکتر سیده مریم شرفی: تیم میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی محیط زیست

دکتر کریم ابراهیم پور، دکتر بهاره شوشتری .و دکتر سعیید فدایی: تیم سم شناسی و کنترل آلاینده های محیطی

دکتر علی فاتحی زاده و دکتر فرزانه محمدی:  تیم مدلسازی های زیست محیطی