رفتن به محتوای اصلی
x

.

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست

 

دکتر کریم ابراهیم پور p

دکتری تخصصی سم شناسی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۴۰-۰۳۱

آدرس ایمیل: K.ebrahiim@gmail.com                        Ebrahimpour@hlth.mui.ac.ir          

Affiliation:

Department of Environmental Health Engineering, School of Health,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

معاون پژوهشی مرکز

افشین ابراهیمی

استاد مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شماره تماس:

۳۱۳۷۹۲۳۲۸۰+

آدرس ایمیل:

a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

Affiliation:

Department of Environmental Health Engineering, School of Health,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

اعضای هیئت علمی به ترتیب حروف الفبا:

 

 دکتر کریم ابرایم پور:رئيس مركز تحقيقات محيط زيست (شماره تماس۳۷۹۲۳۲۲۶)                                 

دكتر افشين ابراهيمي:معاون پژوهشی مركز تحقيقات محيط زيست (شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۸۰)

دكتر محمدمهدي امين:عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست (شماره تماس۳۷۹۲۳۲۷۶)   

دكتر بي‍‍ژن بينا:عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست ( شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۷۵ )

دكتر حميدرضا پورزماني:عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست(شماره تماس ۳۶۶۸۳۲۸۱)

دكتر يعقوب حاجي زاده:عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست(شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۷۹)

دکتر انسیه طاهری:عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست(شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۹۶)

دکتر علی فاتحی زاده:عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست( شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۷۷)

دکتر فرزانه محمدی: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست( شماره تماس۳۷۹۲۳۳۴۷)

دكتر محمدرضا مرآثي:عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست(شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۰۰ )

دكتر حسين موحديان عطار:عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست( شماره تماس ۳۷۹۲۳۲۸۴)

دکتر امیرحسین نافذ:عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست( شماره تماس۳۷۹۲۳۳۴۷)

دكتر مهناز نيك آيين:عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست( شماره تماس۳۷۹۲۳۲۷۸)

 

همکاران مرکز:

دکتر سیده مریم شرفی: عضو هیات علمی  (شماره تماس 37923240)

دکتر بهاره شوشتری: عضو هیات علمی ( شماره تماس 37923223)

دکتر سعید فدایی:  مدیر مرکز ( شماره تماس 37923240  )

مهندس مرضیه وحید: عضو مرکز تحقیقات (شماره تماس ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۸۶)

مهندس فروزان همامی:  مسئول آزمایشگاه معتمد محیط زیست ( شماره تماس 37923238  )