رفتن به محتوای اصلی
x

گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست

1- گروه پژوهشی کنترل کیفیت هوا و مدیریت آلودگی هوا: دکتر یعقوب حاجی زاده، مهندس حسین فرخ زاده

2- گروه پژوهشی مدیریت پسماند: دکتر حمیدرضا پورزمانی، دکتر امیرحسین نافذ، دکتر سعید فدایی ، مهندس حکیمه طیری

3- گروه پژوهشی میکروبیولوژی محیط: دکتر مهناز نیک آئین

4- گروه پژوهشی کنترل کیفیت و تصفیه پساب های شهری و صنعتی: دکتر حسین موحدیان،دکتر محمد مهدی امین، دکترعلی فاتحی زاده 

5- گروه پژوهشی کنترل کیفیت و تصفیه آب: دکتر بیژن بینا، دکتر افشین ابراهیمی، دکتر انسیه طاهری، مهندس مرضیه وحید دستجردی

6-  گروه پژوهشی مدلسازی زیست محیطی: دکتر فرزانه محمدی

7- گروه پژوهشی سم شناسی محیط: دکتر کریم ابراهیم پور، دکتر سیده مریم شرفی