رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی به ترتیب حروف الفبا:

دكتر محمدمهدي امين: رئيس مركز تحقيقات محيط زيست 

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست

کد پستی:81746-73461

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲76-۰۳۱

آدرس ایمیل: amin@hlth.mui.ac.ir

سامانه علم سنجیرزومه 

 

دكتر افشين ابراهيمي: معاون پژوهشی مركز تحقيقات محيط زيست 

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲80-۰۳۱

آدرس ایمیل:a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

سامانه علم سنجیرزومه

 

دکتر کریم ابراهیم پور: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست         

دکتری سم شناسی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲26-۰۳۱

آدرس ایمیل:K.ebrahiim@gmail.com

 سامانه علم سنجی- رزومه

 

دكتر بي‍‍ژن بينا: عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست 

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲75-۰۳۱

آدرس ایمیل:bina@ hlth.mui.ac.ir

 سامانه علم سنجیرزومه

 

دكتر حميدرضا پورزماني: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲81-۰۳۱

آدرس ایمیل:pourzamani@hlth.mui.ac.ir

 سامانه علم سنجی - رزومه

 

دكتر يعقوب حاجي زاده: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲79-۰۳۱

آدرس ایمیل:y_hajizadeh@hlth.mui.ac.ir

 سامانه علم سنجی - رزومه

دکتر انسیه طاهری: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست 

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲96-۰۳۱

آدرس ایمیل: : e_taheri@hlth.mui.ac.ir

 سامانه علم سنجی - رزومه

دکتر علی فاتحی زاده: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲77-۰۳۱

آدرس ایمیل: : fatehizadeh@gmail.com

 رزومه

دکتر فرزانه محمدی:عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲47-۰۳۱

آدرس ایمیل: : fm_1363@yahoo.com

 سامانه علم سنجیرزومه

 

دكتر محمدرضا مرآثي: عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری اپیدمیولوژی

استاد گروه اپيدميولو‍‍‍‍‍ژی و آمار زيستی

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال جنوبی، طبقه دوم، گروه اپيدميولو‍‍‍‍‍ژی و آمار زيستی

کد پستی:81746-73461

شماره تماس:۳۷۹۲۳۲52-۰۳۱

آدرس ایمیل: : mrmaracy@yahoo.co.uk

 سامانه علم سنجی - رزومه

دكتر حسين موحديان عطار: عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست

کد پستی:81746-73461

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲84-۰۳۱

آدرس ایمیل: movahedian@hlth.mui.ac.ir

 سامانه علم سنجی - رزومه 

دکتر امیرحسین نافذ: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست

کد پستی:81746-73461

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲47-۰۳۱

آدرس ایمیل: ah_nafez@kums.ac.ir

 سامانه علم سنجی - رزومه 

دكتر مهناز نيك آيين: عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست

کد پستی:81746-73461

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲78-۰۳۱

آدرس ایمیل: nikaeen@hlth.mui.ac.ir

 سامانه علم سنجی - رزومه

همکاران مرکز:

دکتر سیده مریم شرفی: عضو هیات علمی  (شماره تماس 37923240)

دکتر سعید فدایی:  مدیرداخلی مرکز ( شماره تماس 37923240)

مهندس مرضیه وحید: عضو مرکز تحقیقات (شماره تماس ۳۱۳۷۹۲۳۲۸۶)

 فروزان همامی:  مسئول آزمایشگاه معتمد محیط زیست (شماره تماس 37923238)

فهرست روزآمد اعضای شورای‌-پژوهشی و هیات علمی و همکاران مرکز