رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز

دکتر محمد مهدی امین

 n

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، بال شمالی،طبقه دوم، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست

کد پستی:81746-73461

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲76-۰۳۱

آدرس ایمیل: amin@hlth.mui.ac.ir

رزومه 

       

Affiliation:

Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran