رفتن به محتوای اصلی
x

اعلام رتبه بندی و نتایج ارزشیابی نهایی مراکز تحقیقاتی سال 1399

وزارت بهداشت در آخرین ارزشیابی فعالیت های پژوهشی 781 مرکز تحقیقاتی زیر مجموعه خود و در قالب 10 گروه، برترین ها را معرفی کرد که مرکز تحقیقات محیط زیست  در بین 113 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 5 سال فعالیت رتبه 34 کشوری را به خود اختصاص داد.

ارزشیابی وزارت بهداشت بر اساس محور های تولید علم شامل موارد مشروح زیر بوده است :

برونداد پژوهشی

مقالات کیفی منتشر شده

مقالات با همکاریهای بین المللی

استنادات به مقالات پنج  ساله 2016 - 2020

امتیاز شاخص H پنج ساله

همچنین 10 گروه ازشیابی شده شامل موارد ذیل می باشد:

36 مرکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه               

21 مرکز تحقیقات بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه                       

8 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دارای ردیف مستقل بودجه        

259 مرکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 5 سال فعالیت   

161 مرکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 5 سال فعالیت

113 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 5 سال فعالیت  

67 مرکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه یک تا پنج سال فعالیت  

37 مرکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه یک تا پنج سال فعالیت 

48 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت فاقد ردیف مستقل بودجه یک تا پنج سال فعالیت 

31 مرکز تحقیقات علوم پزشکی خصوصی