previous next

تجهيزات آزمايشگاه شيمي محيط

آزمايشگاه شيمي
 • اسپكتروفتومتر UV-Vis
 • دستگاه اسپكتروفتومتر DR5000
 • دستگاه فيلم فوتومتر (Flame photometer)
 • تجهيزات اندازه‌گيري COD (راكتوري) و تقطير برگشتي
 • دستگاه BOD سنج (مانومتري)
 • كدورت سنج روميزي و پرتابل
 • هدايت سنج روميزي و پرتابل
 • دستگاه اندازه‌گيري pH
 • دستگاه اندازه‌گيري ORP
 • اكسيژن متر پرتابل
 • دستگاه هضم شش‌خانه و تك‌خانه
 • كوره
 • شيكر
 • دستگاه جار تست (Jar test)
 • تجهيزات اندازه‌گيري نيتروژن كل (آمونياكي، نيترات، نيتريت)، فسفر و سختي
 • ست فيلتراسيون و پمپ خلاء
 • دستگاه نمونه‌برداري Mansan

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.