previous next

اولويت‌هاي پژوهشي

اولويت‌هاي پژوهشي
 1. تعيين مقدار و بررسي روشهاي حذف آلايندههاي اولويتدار(priority pollutants) با اثرات سرطانزايي، ناهنجاريزايي و جهشزايي در محيط زيست(آب، هوا، خاك، فاضلابهاي شهري و صنعتي)؛
 2. بررسي روشهاي بهبود مديريت كيفيت منابع آب از نظر حفاظت حوزههاي آبريز به منظور جلوگيري از ورود آلايندههاي طبيعي، شهري، صنعتي، كشاورزي، دامي و... به منابع آب و كاهش هزينههاي تصفيه در تصفيهخانههاي آب و فاضلاب؛
 3. بررسي روشهاي ارتقاي واحدهاي فرايندي تصفيهخانههاي آب و روشهاي بهرهبرداري از آنها با تاكيد برحذف تركيبات جانبي كلرزني(THMs)، تركيبات جانبي ازنزني (بروماتها)، حذف تركيبات آلي طبيعي(NOMs) از آب و نيز حذف آلايندههاي خاص؛
 4. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد nanotechnologyدر تصفيه آب، فاضلاب و هوا؛
 5. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد GISدر تصفيه آب، فاضلاب و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست؛
 6. كاربرد روشهاي سلولی- مولكولي در مهندسي بهداشت محيط؛
 7. بازيابي بيولوژيكي مواد آلي پايدار(Bioremediation
 8. بررسي راندمان سيستمهاي تصفيه فاضلاب و ارائه راهكار در جهت افزايش ظرفيت و بالابردن راندمان اين سيستمها؛
 9. بررسي جنبههاي بهداشت عمومي آلايندههاي موجود در آب و هوا در جامعة در معرض؛
 10. بررسي راههاي كاهش آلودگي هواي شهر اصفهان؛
 11. بررسي آلودگي صدا در محيطهاي شهري و نيز بزرگراههاي شهر و ارائه راهكار در جهت كاهش صدا؛
 12. راهاندازي روشهاي جديد تعيين آلايندههاي سمي هوا، خاك، آب و ....
 13. بررسي اثر آلودگي آب زايندهرود(پائين دست رودخانه) بر خاك و محصولات كشاورزي؛
 14. بررسي كيفيت آبهاي زيرزميني مناطق صنعتي؛
 15. کنترل ناقلین؛
 16. اقدامات بهداشت محیطی در شرایط اضطراری؛

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.